حمل و نقل

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
دوچرخه

دوچرخه

قطار

قطار

انواع قطرها

انواع قطرها

هواپیما

هواپیما

کابین هواپیما

کابین هواپیما

فرودگاه

فرودگاه

کشتی

کشتی

کشتی های دیگر

کشتی های دیگر

بندر

بندر