خانه

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
خانه

خانه

ورودی

ورودی

آپارتمان

آپارتمان

سیستم های داخلی

سیستم های داخلی

لوله کشی

لوله کشی

دفع زباله

دفع زباله

اتاق نشیمن

اتاق نشیمن

اتاق ناهارخوری

اتاق ناهارخوری

قاشق و چنگال

قاشق و چنگال

آشپزخانه

آشپزخانه