مرجع

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
زمان

زمان

روز و شب

روز و شب

تقویم

تقویم

سالها

سالها

اعداد

اعداد

مساحت

مساحت

وزن ها و اندازه ها

وزن ها و اندازه ها

طول

طول

ظرفیت

ظرفیت

ظرف

ظرف