نشانه گذاری


Parts of this picture

1 : کلید فا

2 : کلید سل

3 : نت

4 : حامل

Comments

ممکن است به تصاویر زیر نیز علاقمند باشید:

Report a problem