تحصیل

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
مدرسه

مدرسه

School

فعالیت های در مدرسه

فعالیت های در مدرسه

School activities

اشکال هندسی

اشکال هندسی

Math shapes

احجام هندسی

احجام هندسی

Math solids

خطوط هندسی

خطوط هندسی

Math lines

اندازه گیری

اندازه گیری

Measurements

لوازم ریاضی

لوازم ریاضی

Math equipment

کالج و مدارس تخصصی

کالج و مدارس تخصصی

College and Schools