تندرستي

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
بیماری

بیماری

Illness

پزشک

پزشک

Doctor

زخم-جراحت

زخم-جراحت

Injury

کمک های اولیه

کمک های اولیه

First aid

بیمارستان

بیمارستان

Hospital

بخش ها

بخش ها

Department

دندانپزشک

دندانپزشک

Dentist

اپتومتریست یا چشم پزشک

اپتومتریست یا چشم پزشک

Optometrist

چشم

چشم

Eye

بارداری

بارداری

Pregnancy