خانه

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
خانه

خانه

House

ورودی

ورودی

Entrance

آپارتمان

آپارتمان

Apartment

سیستم های داخلی

سیستم های داخلی

Internal Systems

لوله کشی

لوله کشی

Plumbing

دفع زباله

دفع زباله

Waste disposal

اتاق نشیمن

اتاق نشیمن

Living Room

اتاق ناهارخوری

اتاق ناهارخوری

Dining room

قاشق و چنگال

قاشق و چنگال

Crockery and cutlery

آشپزخانه

آشپزخانه

Kitchen