خرید

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
مرکز خرید

مرکز خرید

Shopping Center

فروشگاه بزرگ

فروشگاه بزرگ

Department Store

سوپر مارکت

سوپر مارکت

Supermarket

داروخانه

داروخانه

Pharmacy

گلفروش

گلفروش

Florist

دکه روزنامه فروشی

دکه روزنامه فروشی

Newsstand

تنباکو

تنباکو

Tobacco

قنادی

قنادی

Confectionery

فروشگاه های دیگر

فروشگاه های دیگر

Other stores