مرجع

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
زمان

زمان

Time

روز و شب

روز و شب

Night and Day

تقویم

تقویم

Calendar

سالها

سالها

Years

اعداد

اعداد

Numbers

مساحت

مساحت

Area

وزن ها و اندازه ها

وزن ها و اندازه ها

Weights and measures

طول

طول

Length

ظرفیت

ظرفیت

Capacity

ظرف

ظرف

Container