انسان

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
بدن انسان

بدن انسان

Vücut

صورت

صورت

Yüz

عضلات

عضلات

Kaslar

اسکلت

اسکلت

İskelet

اندام های درونی

اندام های درونی

İç organlar

سر

سر

Baş

سیستم های بدن

سیستم های بدن

Vücut sistemi

تناسلی

تناسلی

üreme organı

پیشگیری از بارداری

پیشگیری از بارداری

Gebelik kontrolü

خانواده

خانواده

Aile