تحصیل

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
مدرسه

مدرسه

Okul

فعالیت های در مدرسه

فعالیت های در مدرسه

Faaliyetler

اشکال هندسی

اشکال هندسی

Matematik şekilleri

احجام هندسی

احجام هندسی

Matamatiksel cisimler

خطوط هندسی

خطوط هندسی

Matematik hatları

اندازه گیری

اندازه گیری

ölçüm

لوازم ریاضی

لوازم ریاضی

Matematik ekipmanları

کالج و مدارس تخصصی

کالج و مدارس تخصصی

Kolej ve okullar