تندرستي

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
بیماری

بیماری

Hastalık

پزشک

پزشک

Doktor

زخم-جراحت

زخم-جراحت

Yara

کمک های اولیه

کمک های اولیه

İlk yardım

بیمارستان

بیمارستان

Hastane

بخش ها

بخش ها

Bölümler

دندانپزشک

دندانپزشک

Dişçi

اپتومتریست یا چشم پزشک

اپتومتریست یا چشم پزشک

Göz doktoru

چشم

چشم

Göz

بارداری

بارداری

Gebelik