تکنولوژي-مهندسي

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
علم

علم

Bilim

مهندسي نقشه برداري

مهندسي نقشه برداري

Araştırma mühendisliği