محیط زیست

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
فضا

فضا

Uzay

ستاره شناسی

ستاره شناسی

Astronomi

سنگهای قیمتی

سنگهای قیمتی

Kıymetli taşlar

مواد معدنی

مواد معدنی

Mineraller

فلزات

فلزات

Metaller

پستانداران

پستانداران

Memeliler

پرندگان

پرندگان

Kuşlar

خزندگان

خزندگان

Sürüngenler

دوزیستان

دوزیستان

İki yaşamlılar

بی مهرگان

بی مهرگان

Omurgasızlar