فراغت

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
تاتر

تاتر

Tiyatro

سینما

سینما

Sinema

ارکستر

ارکستر

Orkestra

ساز بادی

ساز بادی

Nefesli saz

پرکاشن

پرکاشن

Vurmalı çalgılar

سازهای برنجی

سازهای برنجی

Pirinç veya madeni alaşımdan yapılmış çalgılar

کنسرت

کنسرت

Konser

ادوات موسیقی

ادوات موسیقی

Müzik aletleri

دیدار مناظر جالب

دیدار مناظر جالب

Gezi

جاذبه های توریستی

جاذبه های توریستی

Cazibeler